loder
  • 0761.332.327
  • contact@jobopportunityuk.com

Confidentialitatea datelor

Confidentialitatea datelor

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea datelor

Începând cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cunoscut şi sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

1.Scop - Definiţii relevante în contextul protecţiei datelor cu caracter personal

Această politică are drept scop informarea unitară a oricarei persoane fizice ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către Best Opportunity SRL şi se aplică următoarelor persoane, denumite împreună în mod generic „Persoane vizate”:
- Clientul (chiar şi după încetarea relaţiei contractuale), potenţiali clienţi, persoane cu care Best Opportunity SRL derulează tranzacţii ocazionale, reprezentanţii legali sau convenţionali ai Clientului, precum şi membrii familiilor acestora;
- Persoanele de contact, reprezentanţii legali sau convenţionali, colaboratorii, angajaţii şi/sau persoanele fizice desemnate de către un Client (chiar şi după încetarea relaţiei contractuale) al Best Opportunity SRL, precum şi membrii familiilor acestora
- Persoanele de contact, reprezentanţii legali sau convenţionali, colaboratorii, angajaţii şi/sau alte persoane fizice desemnate de către un partener contractual al Best Opportunity SRL;
- Angajaţii Best Opportunity SRL;

- Candidaţii care doresc să ocupe posturi în cadrul Best Opportunity SRL;
- Vizitatorii site-ului Best Opportunity SRL;

Definiţii relevante în contextul protecţiei datelor cu caracter personal:

Date cu caracter personal = orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilaă;
O persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la identitatea şi datele de contact ale operatorului şi ale Responsabilului cu protecţia datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal pentru persoana vizată şi condiţiile în care pot fi exercitate;

Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obţine de la operatorul de date (precum agenţia Best Opportunity SRL) la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de caătre acesta;

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum şi completarea datelor incomplete;

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, ştergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;

Dreptul la restricţionarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere şi în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi dreptul ca aceste date să fie transmise de către Best Opportunity SRL. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

Dreptul la opoziţie = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere şi de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privinţa persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a se adresa justiţiei sau Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricaror drepturi garantate de legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

2.Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate

Relaţia Best Opportunity SRL - Client persoană fizică

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar şi după încetarea relaţiei contractuale), potenţialilor clienţi, ale persoanelor cu care Best Opportunity SRL derulează tranzacţii ocazionale, reprezentanţilor legali sau convenţionali ai Clientului, precum şi membrilor familiilor acestora,în vederea prestării serviciilor opţionale de nerecrutare, Best Opportunity SRL prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal respective Regulamentul General privind Protecţia Datelor nr. 679/2016 şi legislaţia subsecventă.

Relaţia Best Opportunity SRL - parteneri contractuali (furnizori de bunuri/servicii)

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentanţilor legali sau convenţionali, ale colaboratorilor, ale angajaţilor şi/sau ale altor persoane fizice desemnate de către un partener contractual al Best Opportunity SRL.

În măsura în care oricare partener contractual al Best Opportunity SRL dezvăluie Datele cu Caracter Personal ale persoanelor de contact desemnate de către acesta, ale reprezentanţilor legali sau convenţionali, ale colaboratorilor, ale angajaţilor şi/sau ale altor persoane fizice către Best Opportunity SRL pentru sau în legatură cu încheierea şi/sau executarea unui Contract, partenerul contractual al Best Opportunity SRL are obligaţia să informeze aceste persoane cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Datele cu Caracter Personal pe care Best Opportunity SRL le primeşte de la diferiţi furnizori de bunuri şi servicii sunt şi vor fi păstrate atât timp cât furnizorul doreşte, adică până în momentul în care furnizorul decide să încheie colaborarea cu Best Opportunity SRL.

Relaţia Best Opportunity SRL – angajaţi

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor Best Opportunity SRL
SC Best Opportunity SRL, în calitatea sa de operator de date, colectează şi prelucrează datele cu caracter personal ale angajaţilor săi, date care sunt furnizate în mod direct sau care pot rezulta în mod indirect, în cursul derularii relaţiei de munca.
In noţiunea de angajaţi sunt incluse persoanele care au încheiate contracte de munca (indiferent de tipul contractului - pe durata determinată sau nedeterminată, part-time etc., care sunt delegate sau detaşate - inclusiv angajaţii puşi la dispoziţie de agenţii de muncă temporară), care au încheiate contracte de mandat sau contracte de colaborare cu Best Opportunity SRL (cum ar fi brokerii/agenţii organizaţi sub formaă de PFA cu care colaborează Best Opportunity SRL).

SC Best Opportunity SRL prelucrează datele cu caracter personal ale angajaţilor săi pentru urmatoarele scopuri:
a. în vederea încheierii şi executării contractului, pentru următoarele scopuri: recrutare,     scopuri generale de resurse umane, în vederea desfăşurării relaţiilor de muncă/mandat/colaborare; training; evaluarea performanţelor; verificarea modului de conformare cu politicile şi reglementările interne; salarizare, acordarea de bonusuri; gestionarea costurilor şi bugetelor de resurse umane ("cost management"); gestionarea beneficiilor constând în tichete de masă şi respectiv facilitarea accesului la servicii medicale, servicii wellness, servicii privind pensiile facultative şi servicii de asigurare, prin furnizori de servicii, aplicaţiile, sistemele şi reţeaua de echipamente IT, potrivit atribuţiilor din fişa postului.
b. în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, pentru urmatoarele scopuri: conformarea cu obligaţiile specifice de dreptul muncii (inclusiv, dar fără a se limita la sanatatea şi securitatea în muncă) privind administrarea resurselor umane; arhivare; analiza pre-angajare a reputaţiei şi integrităţii candidaţilor, în vederea conformării cu regulile prudenţiale aplicabile; administrarea conflictelor de interese care ar putea fi generate de activităţile extra-profesionale, precum şi de relaţiile de rudenie; audit intern; c. în vederea îndeplinirii intereselor legitime ale SC Best Opportunity SRL, pentru următorul scop:  evenimente interne şi evidenţiere pozitivă/promovare în cadrul organizaţiei.

3.Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:

     SC Best Opportunity SRL prelucrează date cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri, după cum urmează:

- În vederea încheierii şi executării contractului de mediere/consultanţa dintre Client şi Best Opportunity SRL, pentru derularea şi gestionarea relaţiei contractuale cu Clientul

-Preluarea şi menţinerea acestora în baza de date pentru viitoare oferte de muncă, dar şi pentru transmiterea acestora către intermediari şi/sau angajatori din strainătate;

-Derularea în bune condiţii a tranzacţiilor bancare, întocmirea facturilor pentru serviciile prestate;

4.Securitatea datelor cu caracter personal

La S.C. Best Opportunity S.R.L. , asigurarea securităţii şi confidenţialităţii informaţiilor este prioritară în cadrul serviciilor oferite clientilor.
Informaţiile furnizate de utilizatori pe parcursul utilizarii acestui site, sau informaţiilor oferite pe formularul de înscriere (completat în momentul înscrierii în incinta agenţiei Best Opportunity) rămân  STRICT CONFIDENŢIALE.

 Datele utilizatorilor nu vor fi vândute, închiriate sau dezvăluite nimănui.

Datele dumneavoastră personale vor fi folosite numai în scopul declarat .

Ne obligăm să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele personale ale utilizatorilor acestui site, cu excepţia cazului în care acestea sunt solicitate de către instituţii abilitate ale statului.

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul formularului de înscriere în cadrul agenţiei Best Opportunity sunt păstrate în baza de date a agenţiei şi sunt protejate prin toate mecanismele de protecţie ale sistemului de operare şi ale bazei de date (firewall, parole,storage, alte mecanisme de securitate). Best Opportunity a luat toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Datele cu caracter personal sunt înregistrate, organizate şi securizate conform cerinţelor normative în vigoare. Accesul la datele cu caracter personal este limitat şi este reglementat prin politici şi proceduri de securitate a informaţiei, ce garantează faptul ca datele dumneavoastră nu vor putea fi accesate, preluate sau modificate de catre alte persoane, în afara persoanelor autorizate care folosesc aceste date strict în scopul mai sus precizat.

5.Cât păstrăm datele?

Păstrăm datele dvs cu character personal cât este necesar pentru îndeplinirea  scopurilor pentru care au fost colectate cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

În general, datele candidaţilor sunt păstrate atât timp cât acestia au un formular de înscriere depus în biroul nostru. Datele cu caracter personal vor fi şterse dacă candidatul solicită acest lucru, sau după o perioadă de minimum 5 ani de la data la care candidatul şi-a depus dosarul de înscriere.

6.Ce drepturi aveţi în calitate de persoană vizată?

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

  1. Dreptul de acces – puteţi obţine de la noi confirmarea că prelucrăm datele dumneavoastră personale, precum şi informaţii privind specificul prelucrării
  2. Dreptul de a corecta datele - puteţi să ne solicitaţi să modificăm datele dumneavastră personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete, puteţi solicita ştergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat şi le prelucrăm; (ii) v-aţi retras consimţământul pentru prelucrarea datelor şi noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucratecontrar legii; respectiv (iv) datele trebuie şterse conform legisaţiei relevante.
  3. Retragerea consimţământului şi dreptului de opoziţie – puteţi să vă retrageţi oricând consimţîmântul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimţământ. De asemenea, vă puteţi opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Societăţii, din motive caree ţin de situaţia dvs. specifică.
  4. Restricţionare – în anumite condiţii puteţi solicita restricţionarea prelucrării datelor dvs. personale.
  5. Dreptul la portabilitatea datelor – în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteţi să ne solicitaţi, în condiţiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent şi care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitaţi acest lucru, putem să transmitem datele dumneavoastră unei alte entităţi, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
  6. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile.

Plângerea poate fi înnaintată către:  Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România

anspdcp@dataprotection.ro

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE MAI SUS, NE PUTEȚI CONTACTA UTILIZÂND DATELE DE CONTACT MENȚIONATE LA SECȚIUNEA  (DATE DE CONTACT ).


Inscrieri pentru munca in AGRICULTURA Aplica acum!!

Procesul de aplicare pentru acest program este unul simplu, este foarte important ca noi sa primim toate informatile corecte pentru a va asigura un loc de munca corespunzator. Oferim locuri de munca doar in agricultura, la cules de fructe si legume.